top of page

Πολιτική για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
μέσω Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης (CCTV)

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική έχει σκοπό να περιγράψει τον τρόπο που η NEXUS DESIGN STUDIO Ε.Ε. χρησιμοποιεί το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης, ποιος έχει πρόσβαση σε εικόνες του Συστήματος και πώς τα υποκείμενα μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα ή ανησυχίες σχετικά με αυτό.

2. Υπευθυνότητες

Υπεύθυνη για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είναι η εταιρεία με την επωνυμία «NEXUS DESIGN STUDIO Ε.Ε.» που εδρεύει στον Δήμο Χαλανδρίου.

Υπεύθυνοι επίβλεψης της παρούσας Πολιτικής τίθενται ο/η Υπεύθυνος/η Συστημάτων Διαχείρισης της NEXUS DESIGN STUDIO Ε.Ε. (ΥΣΔ). Η Διοίκηση της εταιρείας έχει τη συνολική ευθύνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και την αποτελεσματική λειτουργία αυτής της Πολιτικής. Επίσης, η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αναθεώρηση της Πολιτικής εφόσον κριθεί σκόπιμο.

3. Συντομογραφίες

Εταιρεία ή Οργανισμός: NEXUS DESIGN STUDIO Ε.Ε.

ΥΣΔ: Υπεύθυνος/η Συστημάτων Διαχείρισης

4. Τυποποιητικές και Κανονιστικές Αναφορές

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) GDPR) και κάθε ισοδύναμη ή εκτελεστική νομοθεσία

5. Όροι και Ορισμοί

Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης (CCTV): κάμερες, συσκευές ή συστήματα που περιλαμβάνουν σταθερό CCTV και οποιοδήποτε άλλο σύστημα που συλλαμβάνει πληροφορίες αναγνωρίσιμων ατόμων ή πληροφορίες που σχετίζονται με αναγνωρίσιμα άτομα.

Δεδομένα CCTV: οποιοδήποτε Δεδομένο σε σχέση με το CCTV, π.χ. εικόνες βίντεο, στατικές εικόνες κ.λπ.

6. Ανάπτυξη Διαδικασίας

6.1 Σκοπός επεξεργασίας

Στην NEXUS DESIGN STUDIO Ε.Ε. θεωρείται ότι το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες και τη διαχείριση των εμπορευμάτων. Οι εικόνες που καταγράφονται από το Σύστημα Επιτήρησης υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Η NEXUS DESIGN STUDIO Ε.Ε. δεσμεύεται να τηρεί τις νομικές υποχρεώσεις προκειμένου να χειριστεί και να προστατεύσει κατάλληλα τα Προσωπικά Δεδομένα και να διασφαλίσει ότι τα νόμιμα δικαιώματα του προσωπικού, των επισκεπτών, των πελατών και των δυνητικών πελατών, των ενοικιαστών, των υπαλλήλων των συνεργατών, των προμηθευτών και των υπεργολάβων που σχετίζονται με τα Προσωπικά τους Δεδομένα, αναγνωρίζονται και γίνονται σεβαστά.

Αυτή τη στιγμή κρίνεται απαραίτητο το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης στους χώρους της εταιρείας για την πρόληψη ή τον εντοπισμό εγκλημάτων και την προστασία κτιρίων και περιουσιακών στοιχείων από ζημιές, διαταραχές, κλοπές, βανδαλισμούς και την ακεραιότητα και την ασφάλεια των εμπορευμάτων.

6.2 Παρακολούθηση

Συλλέγονται μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζεται τη λήψη σε χώρους που έχουν αξιολογηθεί ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής και βανδαλισμών στην περίμετρο και στις εισόδους, χωρίς εστιασμό σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι θέσεις του CCTV επιλέγονται για την ελαχιστοποίηση της προβολής χώρων/ατόμων.

Το προσωπικό που χρησιμοποιεί το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης εκπαιδεύεται για να διασφαλιστεί ότι κατανοεί και τηρεί τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται.

6.3 Λειτουργία Συστήματος

Όπου χρησιμοποιείται το Σύστημα στους χώρους της εταιρείας, διασφαλίζεται ότι εμφανίζονται ευδιάκριτες προειδοποιητικές πινακίδες στην είσοδο της ζώνης επιτήρησης για να ενημερώνονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η εικόνα τους μπορεί να καταγραφεί.

6.4 Χρήση Δεδομένων

Δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα για άλλο σκοπό, εκτός εάν επιτρέπεται από τους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

6.5 Διατήρηση και Διαγραφή Δεδομένων

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου.

Τα δεδομένα που καταγράφονται από το Σύστημά αποθηκεύονται τοπικά σε διακομιστές. Δε διατηρούνται αυτά τα δεδομένα επ 'αόριστον αλλά διαγράφονται οριστικά μετά το πέρας 15 ημερών όταν δεν υπάρχει λόγος να διατηρηθούν οι καταγεγραμμένες πληροφορίες.

6.6 Ανασκόπηση

Επανεξετάζεται περιοδικά η χρήση του Συστήματος Επιτήρησης για να διασφαλίζεται ότι η χρήση του παραμένει απαραίτητη και κατάλληλη και σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Πραγματοποιούνται επίσης έλεγχοι ώστε να διασφαλίζεται ότι όλο το προσωπικό έχει ενημερωθεί για την συγκεκριμένη Πολιτική.

6.7 Αίτημα Γνωστοποίησης σε Τρίτους

Καμία εικόνα από τις κάμερες δεν θα αποκαλυφθεί σε κανένα τρίτο μέρος χωρίς ρητή άδεια από την Διοίκηση. Τα δεδομένα θα αποκαλυφθούν σε τρίτο σύμφωνα μόνο με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, και

β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

6.8 Ενημέρωση

Για πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης και την άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, περιορισμού, διαγραφής, εναντίωσης και καταγγελίας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον/ την ΥΣΔ της  NEXUS DESIGN STUDIO Ε.Ε. στέλνοντας μήνυμα στο info@nexusdstudio.com

6.8 Δικαίωμα προσφυγής

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από το πώς επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα η NEXUS DESIGN STUDIO Ε.Ε. και το πώς εξυπηρετηθήκατε από την εταιρεία, έχετε το δικαίωμα να απευθύνετε καταγγελία ή παράπονο στην σχετική αρμόδια εποπτική αρχή:  

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

bottom of page